Privacy Policy

 • Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

  HBP NV hecht het grootste belang aan de privacy van zijn gebruikers. Wij begrijpen dat uw vertrouwen ons belangrijkste kapitaal is. Deze privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website https://www.postiljon-kruisem.be (hierna genoemd de “Website”).

  U kan onze site bezoeken, informatie inwinnen over onze diensten en blogposts raadplegen zonder uw persoonlijke gegevens te vermelden.

  Als u ons toch persoonlijke informatie meedeelt, zullen wij die vertrouwelijk behandelen in overeenstemming met de onderstaande bepalingen en de nationale en internationale wettelijke voorschriften.

  HBP NV wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

  Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die HBP NV verzamelt, alsook over de wijze waarop HBP NV deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

  Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de cookie policy van HBP NV.

  Categorieën van verwerkte persoonsgegevens

  De informatie die u ons meedeelt, kan persoonsgegevens omvatten. Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een indicator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of aan de hand van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

  HBP NV kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

  • Naam:
  • Voornaam:
  • E-mailadres:
  • Telefoonnummer:
  • Bedrijfsnaam:
  • Correspondentiegegevens met en uitgaande van HBP NV

  HBP NV verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal HBP NV, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website, alsook wat uw IP-adres is. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat HBP NV toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website, alsook om meer gerichte communicatie te verzenden.

  Bekijk voor meer informatie hierover de cookie policy.

   

  Doel van de verwerking

  Als u ons uw persoonsgegevens meedeelt, worden deze opgenomen in onze databank met als doel:

  • De kwaliteit van onze diensten en informatie te verbeteren;
  • U te informeren met tips en nieuwe ontwikkelingen in de IT-wereld;
  • U te informeren in verband met de diensten die wij aanbieden;
  • Statistische doeleinden;

  Toestemming voor de verwerking

  Wanneer u uw persoonsgegevens wenst achter te laten op onze website, zal u (via opt-in) gevraagd worden of u uw toestemming wilt geven voor de verwerking van die gegevens door HBP NV. Deze toestemming zal er dan in bestaan een hokje aan te vinken waarin vermeld wordt dat u HBP NV de toestemming geeft om uw persoonsgegevens te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. U heeft te allen tijde het recht uw toestemming tot verwerking in te trekken. Het intrekken van uw toestemming zal echter niets afdoen aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die gebeurden vóór de intrekking van uw toestemming. Indien u uw toestemming wilt intrekken kan dit door HBP NV hiervan op de hoogte te brengen op het e-mailadres: info@postiljon-kruisem.be

  Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

  HBP NV zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de diensten door HBP NV en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verwerking van betalingen, database management). Indien het noodzakelijk is dat HBP NV in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

  Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat HBP NV uw persoonsgegevens openbaar maakt aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer HBP NV hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten.

  In alle overige gevallen zal HBP NV uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

   

  Opslag persoonsgegevens

  Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart HBP NV uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’.

  Uw rechten

  • Recht op informatie: Wanneer u beroep wenst te doen op uw rechten of vragen hebt omtrent de verwerking van uw gegevens, gelieve dan contact op te nemen met info@postiljon-kruisem.be;
  • Recht op toegang: Gebruikers hebben recht op toegang tot de persoonsgegevens die HBP NV mogelijks over u beschikt;
  • Recht op rectificatie en vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
  • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens;
  • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens; U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht om HBP NV te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
  • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
  • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens: Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van HBP NV.

   

  Beveiliging persoonsgegevens

  HBP NV verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

  HBP NV zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud (met datacenter(s) binnen de EU).

   

  Grensoverschrijdend verwerking persoonsgegevens

  HBP NV garandeert dat er geen overdracht van persoonsgegevens zal plaats vinden buiten Europa of de Europese Economische Ruimte (EER).

  Update Privacy Verklaring

  HBP NV kan op elk gewenst moment de Privacy Verklaring aanpassen en updaten zonder voorafgaande kennisgeving door een nieuwe versie te plaatsen op de Website.

  Om die reden is het ten zeerste aangeraden om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen. De datum van de meest recente versie wordt steeds aangepast en is onderaan de Privacy Verklaring terug te vinden.

   

  Andere websites

  De website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is HBP NV verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

   

  Vragen en klachten

  Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop HBP NV uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

  • Via e-mail: info@hbp-bouw.be
  • Via post: HBP NV, Oudenaardsesteenweg 72 Bus 1, 9800 Deinze
  • Via telefoon: +32 473 320 116

  Indien u klachten heeft omtrent de manier waarop HBP NV uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

  Versie Privacy Verklaring: 20/8/2019